Regestendatenbank - 184.913 Regesten im Volltext

RI I Karolinger 715-918 (926/962) - RI I

Sie sehen den Datensatz 1206 von insgesamt 4511.

Rückkehr. Ann. r. Franc. (Einh.) mit der zeitangabe: circa medium nov. Auf dem weg nach Achen begegnen ihm die gesandten des Dänenkönigs Hemming, Aowin und Hebbi, die geschenke und friedensversicherungen überbringen; in Achen erwarten ihn der chakan und tudun der Avaren sowie die häuptlinge der an der Donau wohnenden Slaven, welche die führer der nach Pannonien gesandten truppen zu ihm geschickt hatten. Ann. r. Franc. (Einh.)

Nachträge (1)

Nachtrag von luc Vermeiren, eingereicht am 29.12.2011.

De ligging en functie van Lebbeke laat vermoeden dat Karel de Grote Lebbeke aandeed na de inspectie te Gentbrugge van de krijgsvloot tegen de Noormannen.

De kortste weg terug naar Aken is langs de Schelde (al dan niet over de weg) tot net vóór Dendermonde en dan via de heirbaan naar Mespelare en Asse. Dit bood de gelegenheid de paarden te inspecteren die eveneens voor militaire doeleinden te Lebbeke werden gefokt. Het is geweten dat Karel de Grote een bijzondere interesse betoonde in het fokken van paarden en de fokkerijen persoonlijk bezocht.

Volgens de regesten, ontmoette hij onderweg gezanten van Deense Noormannen met geschenken en vredesbetuigingen. Die ontmoetingskans was langs de Schelde, in het Dendermondse, het grootst: het binnenland was stevig in handen van de keizer en de Denen reisden veelal over water naar onze streken.

Abel, S, o.c., 471, voetnoot 4 twijfelt of dit onderweg of in Aken gebeurde. Regest nr. 465 b preciseert echter dat dit gezanten waren van de Deense koning (Hemming – in 810 koning van Denemarken geworden-: Aowin en Hebbi) terwijl de Avaren en Slaven hem te Aken opwachtten, regesten.regesta-imperii.de/index.php ; Maund, K., “A turmoil of warring princes” : Political Leadership in Ninth-century Denmark, The Haskings Society journal, The Boydell press, Woodbridge, 1995, 34, books.google.be/books bevestigt de regesten (Annales regni Francorum) als betrouwbare en eigentijdse bron.

Het dure perkament vermeldt niet overbodig dat die gezanten hem tegemoet kwamen. Het is dus geen plaats in de direkte omgeving van Gent of Aken. Deze eigentijdse notitie is van Einhard de biograaf van Karel de Grote (vanaf 815 abt van Sint-Pieters en vanaf 819 van Sint-Baafs). Aan een waterweg, komen dan in aanmerking, het Dendermondse (Schelde, richting Gent = tegemoetkomen !) en Maastricht (Maas). De Denen kenden de Friese eilanden incl. de Scheldemonding (http://en.wikipedia.org/wiki/File:Frisia_716-la.svg ; Verhulst, A., “Das Besitzverzeichnis der Genter Sankt-Bavo-Abtei von ca. 800 (Clm 6333)…”, o.c., 214), geplunderd door de Deense vloot in 810, de eerste genoteerde aanval van Vikingen na de 6de eeuw in onze gebieden, Maund, K , o.c., 34 ; www.deremilitari.org/RESOURCES/SOURCES/charlemagne3.htm ; Maastricht zou anders, zoals meestal, vernoemd (Mosa Trajectum) zijn, en zou men niet eer doorreizen naar het nabije Aken ? Maastricht ligt niet op een gedocumenteerde Noormannenroute, darmc.harvard.edu/icb/icb.do

Nachtrag einreichen
Einreichen
Empfohlene Zitierweise

RI I n. 465b, in: Regesta Imperii Online,
URI: http://www.regesta-imperii.de/id/0811-11-00_1_0_1_1_0_1205_465b
(Abgerufen am 19.09.2018).